1
Bạn cần hỗ trợ?

viet.htv@huyenthoaiviet.com

Dự án

Dự án Team building đã thực hiện

TEAMBUILDING AMAZING RACE LOSCAM


 

ℭ𝔬́ 𝔟𝔞𝔬 𝔤𝔦𝔬̛̀ 𝔟𝔞̣𝔫 𝔱𝔲̛̣ 𝔥𝔬̉𝔦, đ𝔞̂𝔲 𝔩𝔞̀ 𝖌𝖎𝖔̛́𝖎 𝖍𝖆̣𝖓 𝔱𝔥𝔲̛̣𝔠 𝔰𝔲̛̣ 𝔠𝔲̉𝔞 𝔟𝔞̉𝔫 𝔱𝔥𝔞̂𝔫? 𝔑𝔥𝔲̛̃𝔫𝔤 𝔨𝔥𝔦 𝔤𝔞̣̆𝔭 𝔱𝔯𝔬̛̉ 𝔫𝔤𝔞̣𝔦 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠𝔲𝔬̣̂𝔠 𝔰𝔬̂́𝔫𝔤, đ𝔬̂́𝔦 𝔪𝔞̣̆𝔱 𝔳𝔬̛́𝔦 𝔱𝔥𝔲̛̉ 𝔱𝔥𝔞́𝔠𝔥 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠𝔬̂𝔫𝔤 𝔳𝔦𝔢̣̂𝔠, 𝔟𝔞̣𝔫 𝔰𝔢̃ 𝔫𝔬̂̃ 𝔩𝔲̛̣𝔠 𝔥𝔢̂́𝔱 𝔰𝔲̛́𝔠 đ𝔢̂̉ 𝔳𝔲̛𝔬̛̣𝔱 𝔮𝔲𝔞 𝔥𝔞𝔶 𝔡𝔢̂̃ 𝔡𝔞̀𝔫𝔤 đ𝔞̂̀𝔲 𝔥𝔞̀𝔫𝔤 𝔰𝔬̂́ 𝔭𝔥𝔞̣̂𝔫?

𝑁𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖, 𝑘𝑒̂̀ 𝑣𝑎𝑖 𝑠𝑎́𝑡 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔.

𝐾𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 “𝐴𝑀𝐴𝑍𝐼𝑁𝐺 𝑅𝐴𝐶𝐸 – 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑖 𝐴𝑛, 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚” 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́, ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑝 𝑙𝑢̛̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐, 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔.

𝐻𝑎̃𝑦 𝑡ℎ𝑎̆́𝑝 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑛𝑎̀𝑦.